Tillstånd av Finansinspektionen

Samuelsson Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Samuelsson Kapitalförvaltning AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.


Samuelsson Kapitalförvaltning AB rådgivare är licensierade hos Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Som anknutet ombud får Samuelsson Kapitalförvaltning AB ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.


Samuelsson Kapitalförvaltning AB är direktanslutet hos SwedSec licensiering AB och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.


Samuelsson Kapitalförvaltning AB är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar.

Kontakter

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Försäkringsbolag Ansvar
AIG Europe S.A
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm
www.aig.se

Bolagsverket
85181 Sundsvall
www.bolagsverket.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
www.konsumentbankbyran.se

InsureSec
BirgerJarlsgatan 55
111 45 Stockholm
www.insuresec.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

Klagomålshantering

Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100 % av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.

Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Vill du diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank-och Finansbyrå/ Försäkringsbyrå kontaktas.

Läs mer på www.konsumenternas.se

Klagomål skickas till

Samuelsson Kapitalförvaltning AB
Att: Rickard Samuelsson    
Artillerigatan 6
114 51  Stockholm

Alt: klagomal@samuelssonkapital.se   

Klagomålsansvarig
Rickard Samuelsson

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Företagets sida och det belopp som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden vända sig till den kommunala konsumentrådgivningen eller – om kunden är en fysisk person – till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att Företaget första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och Företaget bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m m, se www.arn.se. 

Om en tvist trots detta skulle uppstå kan den prövas av svensk allmän domstol.

Klagomålet ska besvaras snarast möjligt. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar kommer du inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Överträdelser i samband med försäkringsförmedling kan även parallellt anmälas till InsureSec.


Ansvarsförsäkringar

Företaget omfattas av Ansvarsförsäkringar för ren förmögenhetsskada. Försäkringarna gäller för eventuell skadestånds- skyldighet som Företaget ådra sig i samband med försäkringsförmedling.

Försäkringen är tecknad genom Försäkringsbolaget AIG Europé Limited. Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Företaget har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europé Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Företaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Ersättning

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsdistribution är 1 250 000 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 1 850 000 euro.