I samband med att du får investeringsrådgivning av oss blir du inte bara kund till den rådgivare som du har träffat utan även till Garantum Fondkommission (Garantum). Garantum är ett värdepappers-bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum omfattas därmed av ett flertal regelverk som styr verksamheten och som främst syftar till att utgöra ett skydd för konsumenten, dvs. den som får rådgivningen.

Klagomålsansvarig

Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm se länk  Synpunkter eller klagomål – Garantum

I samband med investeringsrådgivning erhåller du denna förköpsinformation, vilken även omfattar följande bilagor:

• Information om egenskaper och risker
• Riktlinjer för att identifiera, förhindra och hantera intressekonflikter
• Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
• Riktlinjer för utförande och vidarebefodran av order


OBS! Garantums förköpsinformation uppdateras regelbundet i samband med förändringar i interna och externa regelverk. Aktuell version finns på www.garantum.se.