Förköpsinformation för Samuelsson Kapitalförvaltning AB Org. nr: 559221-0172

Denna förköpsinformation är information som vi som försäkringsförmedlare enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution ska lämna till dig som kund innan försäkringsavtal ingås.

Samuelsson Kapitalförvaltning AB

Företaget har finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och står under tillsyn av Finansinspektionen. 


Företaget är registrerat och licensierat direkt hos Swedsec och Insuresec. Företaget är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket samt hos Finansinspektionen.

Innehav i försäkringsbolag eller värdepappersbolag eller omvänt saknas.

Företaget agerar för kundens räkning och inte för försäkringsbolagets räkning. Företaget är inte förpliktigat att förmedla försäkringar från en eller flera försäkringsbolag.


Anknutet ombud

Företaget är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Företaget marknadsföra investerings eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller investeringstjänster.


Försäkringsförmedling

För att uppfylla lagens krav och för att kunna erbjuda individuellt anpassad försäkringsförmedling genomför förmedlaren en genomgång av kundens ekonomiska situation, förmedlaren går tillsammans med kunden även igenom kundens kunskap och erfarenhet av finansiella instrument, kundens syfte med försäkringen och de försäkringsbaserade investeringsprodukterna samt vilken risk kunden är beredd att ta för att sedan rekommendera de placeringar som är lämpliga och bäst i det enskilda fallet. Vid försäkringsförmedling går rådgivaren igenom kundens försäkringsbehov. All individuellt anpassad försäkringsförmedling sker på grundval av de uppgifter som kunden lämnat om sig själv. Det är därför lämpligt att kunden löpande informerar sin försäkringsförmedlare om eventuella förändringar som skett. 

Samtliga försäkringsförmedlare som erbjuder försäkringsförmedling har InsureSec-licens.

Försäkringsförmedlingen grundar sig inte på opartisk och personlig analys. Det innebär att Företaget tar emot ersättning från tredje part (t.ex. från fondbolag och försäkringsbolag) för de produkter som distribueras. Det innebär vidare att Företagets analys av marknadens tillgängliga försäkringsavtal är begränsat i antal. De aktörer som istället ger råd på oberoende grund eller opartisk och personlig analys får inte ta emot ersättning från någon annan än kund och de grundar sin analys på ett större antal försäkringsavtal.

Företaget har särskilda rutiner för produktgodkännande som inbegriper sk. hygienfaktorer, kvalitetsfaktorer och affärsmässiga bedömningar. De produkter som främst erbjuds är värdepappersfonder, AIF-fonder, specialfonder, strukturerade produkter, aktier, certifikat och livförsäkringar,  

I de fall Företaget förmedlar försäkring sker det främst från följande försäkringsbolag: Movestic Livförsäkring AB, Futur Pension & Försäkring AB, Skandia och SPP .

Dokumentationen av rådgivningstillfället upprättas i ett eller flera dokument som kunden får ta del av efter rådgivningstillfället. I samband med rådgivning kan Företaget erbjuda möjlighet till löpande lämplighetsbedömning. Om så sker kommer detta att framgå av den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med försäkringsförmedlingen. 


Tillstånd

 • 2020-01-17 Ia)
  Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 • 2020-01-17 Ib)
  Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 • 2020-01-17 IIa)
  Giftermålsförsäkring (direkt)
  IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 • 2020-01-17 IIb)
  Födelseförsäkring (direkt)
  IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 • 2020-01-17 III.
  Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 • 2020-01-17 IV.
  Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)][JA1] 


Ersättning/Provision

Allmänt om ersättningar

Vilken ersättning som kommer att utbetalas redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med en investeringstjänst eller en försäkringsförmedling.

Mindre icke-monetär ersättning från tredje part kan förekomma till rådgivare i form av t.ex. deltagande vid seminarium eller informationsevenemang som gäller egenskaper hos visst finansiellt instrument eller investeringstjänst. Försäkringsbolag och värdepappersbolag kommer varje år lämna information i efterhand om alla kostnader och avgifter som hänför sig till både finansiella instrument, investerings-/sidotjänster och försäkringsdistribution som rekommenderats eller marknadsförts och där Företaget har eller har haft en pågående relation med kunden under året.

Den ersättning vi som förmedlare erhåller är i form av provisioner från produktbolag och försäkringsgivare som används. Vi vill att du som kund ska vara varse om hur ersättningsmodellen ser ut och redovisar denne tydligt vid rådgivningsmötet.

Vårt arbete bygger på att kundens intresse alltid ska hamna i första rummet och det ska aldrig uppstå tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är lämpligt för kunden.


Försäkring

Företaget kan erhålla olika typer av provisionsbaserad ersättning i samband med försäkringsförmedling.

 • Engångsersättning i samband med nyteckning baserat på placerat kapital, ca 0-3% vid varje tillfälle.
 • Procentuell ersättning i förhållande till löpande inbetald premie.
 • Procentuell årlig ersättning i förhållande till placerat kapital.

Ersättning i samband med råd av finansiella instrument och tjänster


Strukturerade produkter

Investeringar i strukturerade produkter är så gott som alltid förknippade med ett köpcourtage. Köpcourtagets storlek varierar från produkt till produkt men motsvarar oftast 1-3% av det investerade beloppet. Säljs den strukturerade produkten i förtid utan att återinvesteras hos samma produktbolag tillkommer även ett säljcourtage om cirka 0,5% på försäljningslikviden. Om den strukturerade produkten inte säljs av i förtid utgår ingen avgift för att få investeringen utbetald.

Företagets ersättning för förmedlade strukturerade produkter består dels av courtaget, dels av ett extra belopp som baseras på produktens löptid och struktur. Storleken på detta belopp varierar mellan 0-0,5% per år under produktens fulla löptid. Detta innebär att exempelvis en investering på 100 000 kronor i en produkt med löptid på fyra år ger en ersättning till Företaget på cirka 4.000 sek kronor inklusive köpcourtage.


Fondandelar

Vid förmedling av fondandelar erhåller Företaget en ersättning som baseras på förvaltningsavgiften för respektive fond. Ersättningens storlek varierar mellan 0 och 45% av fondförvaltningsavgiften. Företagets ersättning på courtage är cirka 40-90% av det courtage som genereras vid varje affär. På “räntespreadar” erhåller Företaget mellan 0-50% av den marginal som depåinstitutet har.


Rådgivningsavgift

Försäkringsförmedling kan vara förknippad med rådgivningsavgift enligt överenskommelse mellan kunden och ett depåinstitut.  Avgiftens storlek kan variera och beror på vilka tjänster, förutom försäkringsförmedling som erbjuds. Rådgivningsavgiften är ca 0-2,5% inklusive moms av investerat kapital i en depå. Storleken på maximal ersättningen är beroende på om försäkringsdepån är en nettodepå eller en traditionell depå.


Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppkomma mellan kunden och Företaget eller mellan olika kunder. För att undvika och/eller hantera intressekonflikter har Företaget bl. a fastställt interna riktlinjer och etiska riktlinjer. Företaget har också̊ analyserat hantering av intressekonflikter. I denna analys beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

Mer information om Företagets hantering av intressekonflikter kan erhållas på begäran.


Klagomålshantering

Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100% av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.

Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Vill du diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank-och Finansbyrå/ Försäkringsbyrå kontaktas, se www.konsumenternas.se.

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Företagets sida och det belopp som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden vända sig till den kommunala konsumentrådgivningen eller – om kunden är en fysisk person –till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att Företaget första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och Företaget bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m m, se www.arn.se.

Om en tvist trots detta skulle uppstå kan den prövas av svensk allmän domstol.

Klagomålet ska besvaras snarast möjligt. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar kommer du inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Överträdelser i samband med försäkringsförmedling kan även parallellt anmälas till InsureSec.


Personuppgifter

Företaget värnar skyddet av kundens enskilda rättigheter och  personuppgifter. I Företagets dataskyddspolicy beskrivs bland annat hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt kundens möjligheter att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. 

Ansvarsförsäkringar
Företaget omfattas av Ansvarsförsäkringar för ren förmögenhetsskada. Försäkringarna gäller för eventuell skadestånds- skyldighet som Företaget ådra sig i samband med försäkringsförmedling.

Försäkringen är tecknad genom Försäkringsbolaget AIG Europé Limited. Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Företaget har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europé Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Företaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsdistribution är 1 250 000 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 1 850 000 euro.

Adressuppgifter

Samuelsson Kapitalförvaltning AB
Artillerigatan 6
114 51  Stockholm

Telefon: 070-7728044


Klagomål skickas till

Samuelsson Kapitalförvaltning AB
Rickard Samuelsson    
Artillerigatan 6
114 51  Stockholm

Alt: klagomal@samuelssonkapital.se

Klagomålsansvarig
Rickard Samuelsson


Kontakter

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Försäkringsbolag Ansvar
AIG Europe S.A
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm
www.aig.se

Bolagsverket
85181 Sundsvall
www.bolagsverket.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
www.konsumentbankbyran.se

InsureSec
BirgerJarlsgatan 55
111 45 Stockholm
www.insuresec.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se