Vilken ersättning som kommer att utbetalas redovisas i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med en investeringstjänst eller en försäkringsförmedling.

Mindre icke-monetär ersättning från tredje part kan förekomma till rådgivare i form av t.ex. deltagande vid seminarium eller informationsevenemang som gäller egenskaper hos visst finansiellt instrument eller investeringstjänst. Försäkringsbolag och värdepappersbolag kommer varje år lämna information i efterhand om alla kostnader och avgifter som hänför sig till både finansiella instrument, investerings-/sidotjänster och försäkringsdistribution som rekommenderats eller marknadsförts och där Företaget har eller har haft en pågående relation med kunden under året.

Den ersättning vi som förmedlare erhåller är i form av provisioner från produktbolag och försäkringsgivare som används. Vi vill att du som kund ska vara varse om hur ersättningsmodellen ser ut och redovisar denne tydligt vid rådgivningsmötet.

 Vårt arbete bygger på att kundens intresse alltid ska hamna i första rummet och det ska aldrig uppstå tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är lämpligt för kunden.


Strukturerade produkter

Investeringar i strukturerade produkter är så gott som alltid förknippade med ett köpcourtage. Köpcourtagets storlek varierar från produkt till produkt men motsvarar oftast 1-3 % av det investerade beloppet. Säljs den strukturerade produkten i förtid utan att återinvesteras hos samma produktbolag tillkommer även ett säljcourtage om cirka 0,5 % på försäljningslikviden. Om den strukturerade produkten inte säljs av i förtid utgår ingen avgift för att få investeringen utbetald.

Företagets ersättning för förmedlade strukturerade produkter består dels av courtaget, dels av ett extra belopp som baseras på produktens löptid och struktur. Storleken på detta belopp varierar mellan 0-0,5% per år under produktens fulla löptid. Detta innebär att exempelvis en investering på 100 000 kronor i en produkt med löptid på fyra år ger en ersättning till företaget på ca 0-4.000:- inklusive köpcourtage.


Försäkring

Företaget kan erhålla olika typer av provisionsbaserad ersättning i samband med försäkringsförmedling.

  • Engångsersättning i samband med nyteckning baserat på placerat kapital, ca 0-4% vid varje tillfälle.

  • Procentuell ersättning i förhållande till löpande inbetald premie.

  • Procentuell årlig ersättning i förhållande till placerat kapital.

Fondandelar

Vid förmedling av fondandelar erhåller Företaget en ersättning som baseras på förvaltningsavgiften för respektive fond. Ersättningens storlek varierar mellan 0 och 45% av fondförvaltningsavgiften. Företagets ersättning på courtage är cirka 40-90 % av det courtage som genereras vid varje affär. På “räntespreadar” erhåller Företaget mellan 0-50% av den marginal som depåinstitutet har.


Rådgivningsavgift

Försäkringsförmedling kan vara förknippad med rådgivningsavgift enligt överenskommelse mellan kunden och ett depåinstitut.  Avgiftens storlek kan variera och beror på vilka tjänster, förutom försäkringsförmedling som erbjuds. Rådgivningsavgiften är ca 0-2,5% inklusive moms av investerat kapital i en depå. Storleken på maximal ersättningen är beroende på om försäkringsdepån är en nettodepå eller en traditionell depå.