TILLSTÅND &

TILLSYN

TILLSTÅND & TILLSYN

Tillstånd av Finansinspektionen

Samuelsson Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

 

Samuelsson Kapitalförvaltning AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Samuelsson Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Samuelsson Kapitalförvaltning AB ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Samuelsson Kapitalförvaltning AB rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Samuelsson Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.

 

Samuelsson Kapitalförvaltning AB är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter.

Klagomålshantering

Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100 % av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.

Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

 

Klagomålsärenden skickar du till:

Samuelsson Kapitalförvaltning AB

Västra Trädgårdsgatan 15

111 53  Stockholm

 

Alternativt till: klagomal@samuelssonkapital.se

 

Vill du diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank-och Finansbyrå/ Försäkringsbyrå kontaktas, se www.konsumenternas.se.

 

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Företagets sida och det belopp som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden vända sig till den kommunala konsumentrådgivningen eller - om kunden är en fysisk person - till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att Företaget första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och Företaget bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m m, se www.arn.se.

 

Om en tvist trots detta skulle uppstå kan den prövas av svensk allmän domstol.

Klagomålet ska besvaras snarast möjligt. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar kommer du inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Överträdelser i samband med försäkringsförmedling kan även parallellt anmälas till InsureSec.

 

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

 

Ansvarsförsäkringar
Företaget omfattas av Ansvarsförsäkringar för ren förmögenhetsskada. Försäkringarna gäller för eventuell skadestånds- skyldighet som Företaget ådra sig i samband med försäkringsförmedling.

Försäkringen är tecknad genom Försäkringsbolaget AIG Europé Limited. Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Företaget har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europé Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Företaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

 

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsdistribution är 1 250 000 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 1 850 000 euro.

 

Kontakter:

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se

Försäkringsbolag Ansvarsförsäkring: AIG Europé. Box 3506, 103 69 Stockholm

Bolagsverket, 85181 Sundsvall, www.bolagsverket.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se
InsureSec, BirgerJarlsgatan 55, 111 45 Stockholm
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

 

Telefon: 070-772 80 44

Adress: Västra Trädgårdsgatan 15

111 53  Stockholm

Samuelsson Kapital AB

Org nr 559221-0172

info@samuelssonkapital.se